Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od 01.02.2021

Serwis domeny.gold nie prowadzi jakiejkolwiek ewidencji danych osobowych osób korzystających z Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w celu udzielenia kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

1. Wyjaśnienie pojęć

Administrator – oznacza Administratora Danych Osobowych, którym jest Andrzej Milanowski 31-005 Kraków ul.Bracka 3

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z plikami cookies znajdująca się pod adresem https://www.aptekagemini.pl/info/polityka-cookies

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod https://domeny.goldza pośrednictwem którego serwis świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą domen internetowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Użytkownik – firma lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca przeglądu ofert domen internetowych i ewentualnie zakupu/dzierżawy domeny po przekierowaniu do dysponenta zainteresowanej domeny internetowej.

2. Polityka

Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych osobowych korzystających z Serwisu- w tym m.in. Użytkowników oraz osób odwiedzających i przeglądających stronę internetową Serwisu – nie dotyczy.

3. Administrator danych osobowych – nie dotyczy

4. Zakres przetwarzania danych osobowych – nie dotyczy

5. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe – nie dotyczy

5.1. Przeglądanie portalu

Podczas przeglądania Portalu przez korzystającego z Portalu Administrator przetwarza informacje w postaci:

  • plików cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie) korzystającego z Serwisu. Przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na nasz serwer (m.in. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego); w tym zakresie wyszukiwania treści na Serwisie Administrator korzysta także z zewnętrznego narzędzia wyszukiwania. Usługa wyszukiwania korzysta z dostępu do zapytań wprowadzanych w przeglądarce internetowej. Zapisywany jest wtedy adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem https://www.domeny.gold/polityka-cookies

6.2. Google Analytics

Portal korzysta także z cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google”). Są to pliki, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.
W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO), który polega na analizie sposobu korzystania z Portalu, tworzeniu statystyk i raportów.

6.3. Kontakt, wnioski

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane nam pytania lub zgłaszane wnioski. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego do nas zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu – adres korespondencyjny, e-mail, wybrany komunikator – imię, nazwisko i treść zapytania lub wniosku.
Historia odbytej rozmowy i przesłanych do nas wiadomości jest przez nas zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.
Podstawą przetwarzania podanych w ww. celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.4. Rejestracja Konta i dokonywanie zamówień poprzez zarejestrowane Konto – nie dotyczy
6.4.1. Rejestracja Konta poprzez formularz w Serwisie – nie dotyczy
6.4.2. Rejestracja konta oraz logowanie za pomocą Facebook i Google – nie dotyczy
6.8. Media społecznościowe – nie dotyczy
6.9. Newsletter

Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, poprzez swoje działanie korzystający z Portalu wyraża chęć i zgodę na otrzymywanie naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale nie podanie tegoż adresu e-mail uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki newslettera są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie polegające na wpisaniu adresu e-mail w dedykowanym formularzu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Usługobiorca w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody).
Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:
1. kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter,
2. kontakt z Administratorem.

8. Linki zewnętrznych podmiotów

Jeśli odwołujemy się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub do których jest odwołanie w Serwisie, nasza niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli oferujemy linki i co za tym idzie zainteresowanie produktami/domenami internetowymi, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.
Linki zewnętrzne dotyczą tylko i wyłącznie dysponentów oferowanych domen internetowych – aftermarket.pl.

9. Odbiorcy danych osobowych – nie dotyczy

9.1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG, czyli do państw trzecich.

9.2. Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazani im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.

10. Jak długo przetwarzamy przekazane nam dane osobowe korzystających z Serwisu – dotyczy wyłącznie email

Dane przetwarzane na podstawie zgody

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu na newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięci odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez korzystającego z Portalu zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Prawa osób, których dane przetwarzamy – dotyczy wyłącznie email

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe korzystających z Portalu przysługują następujące prawa:

11.1. Prawo do wycofania zgody- dotyczy wyłącznie email

W dowolnym momencie korzystający z Portalu ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

11.2. Prawo dostępu do danych – dotyczy wyłącznie email

Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie odnośnych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od korzystających z Serwisu; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

11.3. Prawo do sprostowania danych – dotyczy wyłącznie email

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników – email, powinny być aktualne i poprawne. Mają Państwo prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie.

11.4. Prawo do usunięcia danych – dotyczy wyłącznie email

Korzystający z Serwisu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.

11.6. Prawo do przenoszenia – dotyczy wyłącznie email

Jeżeli dane korzystającego z Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez korzystającego z Serwisu lub na podstawie umowy łączącej korzystającego z Serwisu z Administratorem, korzystający z Serwisu ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

11.7. Prawo do sprzeciwu – dotyczy wyłącznie email

Jeżeli dane korzystającego z Serwisu – email przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, korzystający z Portalu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności korzystającego z Serwisu, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli korzystający z Serwisu stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

11.9. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw należy złożyć droga elektroniczną na adres: domenyGold@protonmail.com

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeżeli korzystający z Serwisu przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania korzystający z Serwisu są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – dotyczy wyłącznie email

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

13. Zmiana polityki prywatności

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie www.domeny.gold

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu: pod adresem e-mail: domenyGold@protonmail.com. Tel 800 003 257.